Protokoll fra årsmøtet for 2016 i Melbu Båtforening                 
onsdag 15.03.17 kl.18 i Sjøtun.

Styreleder Arne Andersen ønsket de frammøtte velkommen til første årsmøtet i «nystua». Ingen medlemmer møtte med fullmakt. 30 medlemmer var til stede på møtet. Årsmøtepapirene var kopiert og lagt ut på bordene.

Sak 1.    Valg av møteleder.                                                                                                                                    
Arne foreslo Jan S. til møteleder. Ingen andre forslag.
Vedtak: Jan ble valgt.

Sak 2.    Godkjenning av innkalling/saksliste.                                                                                                 
Jan viste til melding på hjemmesida, oppslag i havna og sms. Ingen merknader.            
Vedtak: Møteinnkallingen godkjent.

Sak 3.    Valg av 3 delegater til å undertegne protokollen, samt fungere som tellekorps.         
Jan foreslo Leif Johansen, Arne Karoliussen og Bjørn Lund.
Vedtak: De ble valgt.

Sak 4.    Styrets årsberetning.                                                                                                                                
Arne gikk gjennom beretningen. Den hadde følgende hovedpunkter i år: Styrets sammensetning og tillitsvalgte, generelle betraktninger, dugnadsarbeidet gjennom året, campingen, slipen, diesel/bensin, arrangementer, holdninger og takk for en formidabel innsats gjennom året. Kommentarer: Ingen.            
Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent.

Kaffepause. Det var satt ut kopper, kaffe og kaker. Arne oppfordret alle til å forsyne seg.

Sak 5.    Årsregnskapet for 2016.                                                                                                                           
Jan forklarte at valgt revisor gikk bort like før jul og at styret derfor av naturlige grunner ikke kunne legge fram revisorberetning, men at Mbf hadde et meget dyktig autorisert regnskapsførerselskap til å føre regnskapet. Jan forklarte videre at styret hadde gjennomført vedtaket fra forrige årsmøte om å slå sammen Melbu Båtforening og MB slip og Bunkring SA. Han gikk gjennom og kommenterte resultatregnskap og balanse.

Kommentarer: Ingen.    
Vedtak: Regnskap for Melbu Båtforening enstemmig godkjent.

Sak 6.    Handlingsplan for 2017.                                                                                                                           
Arne gikk gjennom forslag til handlingsplan og kommenterte hver enkelt post.

Kommentarer: 
Pkt.8 – Her burde det være mulig å søke støtte fra ulike stiftelser.
Pkt.9 – Her burde man få tak i kranen, lage skisser og gå i gang.                                
Pkt.1 – Innerste delen av c-brygga, er den skiftet? Nei, dette er tenkt gjort i år, svarte Arne.
Vedtak: Handlingsplanen enstemmig godkjent.

Sak 7.    Budsjett m/diverse priser for 2017.                                                                                    
Arne gikk gjennom forslag til priser for 2017. Ingen priser endret.                             

Nytt av året er utleie av Sjøtun.                                                                                            
Kommentarer a) Det kan ikke stemme at juniorkontingent er det samme som medlemskontingent. Senior-/juniorkontingent bør være det samme. Senior- over 70 år, junior- opptil 25 år.  b) Korttidsoppsett – hvordan defineres dette? Her svarte Arne at det burde være fra oppsett til neste flo/neste dag.             Arne fortsatte med å gjennomgå forslag til budsjett post for post
Kommentarer: Regnskapshonorarer er uforholdsmessig høye. Arne viste til årets regnskapstall, og at styret hadde tenkt å gjøre en del rutinearbeid slik at Mbf slipper en del utgifter. Han minnet forsamlingen om at det måtte brukes kundeidentifikasjon (kid) når medlemmene betalte regninger. Regnskapskontoret tok betalt for å lete opp avsender.                                                         
Vedtak: Budsjett m/priser og rettelser enstemmig godkjent.

Sak 8.    Vedtektsendringer.                                                                                                                                   
§5 – Medlemskontingent/bryggeleie.                                                                                

Forslag: Når to eller flere personer har andel i en båt med havneplass, skal samtlige eiere være medlem av Melbu Båtforening.                                                                    
§7d) – Melbu Småbåthavn.                                                                                                                    
Forslag: Dersom båtplassen ikke er solgt innen 2 år, og dersom økonomien i Melbu Båtforening tillater det, skal båtplassen innløses.                                                    
Vedtak: Begge forslagene enstemmig godkjent.

Sak 9.    Innkomne forslag.                                                                                                                                      
Jan la fram følgende forslag:                                                                                   

«Forretningsvirksomheten» blir en stadig større del av driftsområdet til Melbu Båtforening. Dette gjelder: Salg og utleie av båtplasser, salg av drivstoff, slipsetting, bobilparkering og utleie av Sjøtun. Viktige oppgaver blir: Salg og markedsføring, rydding og effektiv drift, bemanning, god service, økonomi- og rapporteringsrutiner.                
Forslag til vedtak: Det foreslås at styret får i oppgave å vurdere hvordan dette driftes fremover, og å iverksette ny organisering. Medlemsmøte/årsmøtet holdes fortløpende orientert. 
Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig godkjent.

Sak 10.  Valg.                                                                                                                                                                 
Jan la fram følgende forslag på vegne av valgkomiteen:                                                            

Styret: 
Leder                                   1 år        Arne Martin Andersen                                
Nestleder                             2 år        Jan Steffensen (på valg 2018)                                                  
Sekretær                              2 år        Thor Iversen (på valg 2018)                                                      
Kasserer                              2 år        Ivar Utbjør                                                                                       
Styremedlem                       2 år        Rolf Jørgen Jenssen                                                                     
Varamedlem                        1 år        Per Tekle                                                                                          
Varamedlem                        1 år        Barry Larsen                                                                                    
Øvrige verv 1 år:                                                                                                                           
Havnesjef                                          Per Tekle                                                                                          
Oppsynsmann A-brygga                   Ståle Gunnarsen                                                                           
Oppsynsmann B-brygga                   Kyrre Kristiansen                                                                          
Oppsynsmann C-brygga                   Arnold Finstad                                                                               
Oppsynsmann D-brygga                   Trygve Torbjørnsen                                                                     
Oppsynsmann G-brygga                   Terje Jørgensen                                                                            
Dugnadsledere                                  Geir Martinussen og Jan Petter Morfjord
Materialforvalter/assistent                  Glenn A. Andersen og Bård Jensen       
Oppfølgingsansvar el.anlegg             Svein Larsen og Atle Valen                                                       
Teknisk drift oljeanlegget                   Ola Steimoeggen og Rolf Jørgen Jenssen                           
Web-master                                       Bjørn Haug (Bjørn Eide stoff til hjemmesida)                    
Revisor                                              Trond Holten                                                                                                  
Valgkomite                                         Bjørn Eide, Raymond Nordgård og 1 fra styret                 

_________s_______      __________s________                 ________s_________           
Leif Johansen                         Arne Karoliussen                          Bjørn Lund                     

Referent:             Thor Iversen 17.03.17

                                                                                                                                                            

Forretningsområder:                   

Utleie og salg av båtplasser, drift av oljeanlegg, drift av slipen, drift av Sjøtun og drift av bobil-parkering ivaretas av styret.                                                         

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig godkjent.