Protokoll fra årsmøtet for 2015 i Melbu Båtforening/MB Slip og Bunkring SA
torsdag 17.03.16 kl.19 Hadsel vgs., Melbu.

Styreleder Arne Andersen ønsket de frammøtte medlemmene velkommen.
Ingen medlemmer stilte med fullmakt. 35 medlemmer inklusive styret møtte.
Det var satt ut kopper, kaffe og kaker, og Arne oppfordret alle til å forsyne seg mens møtet pågikk.

Sak 1.  Valg av møteleder.
            Arne A. foreslo Jan Steffensen til møteleder. Ingen andre forslag. Vedtak: Jan valgt.

Sak 2.  Godkjenning av møteinnkalling.  
            Ingen merknader. Vedtak: Møteinnkallingen godkjent.

Sak 3.  Valg av 3 delegater til å undertegne møteprotokollen og fungere som tellekorps.
            Bjørn Haug, Svein Christoffersen og Jan P. Morfjord ble foreslått. Vedtak: De ble valgt

Sak 4.  Styrets årsberetning for begge selskapene.
            Arne A. gikk gjennom beretningen. Medlemmene ble berømmet for gode holdninger, at de var positive og hadde stor optimisme. Kommentarer: Ingen.
            Vedtak: Årsberetningen enstemmig godkjent.

Sak 5.  Årsregnskap for 2015 m/revisorberetning.
            a. MB Slip og Bunkring SA. Sture H. Hanssen gikk gjennom og kommenterte resultatregnskap og balanse. Revisjonsberetninga ble også gjennomgått.
            Kommentar: Hvordan redusere underskuddet? Svar: Omsetninga må økes.
            Vedtak: Regnskapet for MB Slip og Bunkring SA enstemmig godkjent.

            b. Melbu Båtforening. Sture gikk gjennom resultatregnskap, balanse og revisjons-retninga. Ingen kommentarer.
            Vedtak: Regnskapet for Melbu Båtforening enstemmig godkjent.

Sak 6.  Sammenslåing av selskapene.
             Jan forklarte at saka har tidligere vært oppe på medlemsmøter. Saka har vært drøftet med skatt Nord, regnskapskontoret og deres revisor.
             Prosessen videre blir: Endre vedtektene i Melbu Båtforening, mva - registrere Melbu Båtforening, iverksette bilagspostering i Melbu Båtforening, overflytting av    
             balanseverdier til Melbu Båtforening og avvikling av MB Slip og Bunkring SA.
             Vedtak: Styret jobber videre med selskapssammenslåingen. Enstemmig godkjent.

Sak 7.  Handlingsplan 2016.
             a. Arne A. gikk gjennom kostnadsoverslag til servicehuset.
             b. Han gikk også gjennom forslag til handlingsplan punkt for punkt og kommenterte disse. Kommentar: Det er mulig å søke Gjensidige Stiftelsen om tilskudd.                           Vedtak: Handlingsplanen enstemmig godkjent.

 Sak 8.  Budsjett 2016 m/diverse priser.
             a. Arne A. gikk gjennom prislista. Prisøkning på leie av båtplass, camping og gjeste-båter v/gjestebrygga.  Kommentar: Det er viktig å få flere båter på slipen.                          Vedtak: Styrets forslag til priser enstemmig godkjent.

             b. Arne A. gikk gjennom budsjettet. Spørsmål: Eier medlemmene bryggeplassene?
                 Arne svarte at medlemmene ikke eier plassene. Båtforeningen eier bryggene, men medlemmer har kjøpt en andel slik at de kan benytte en båtplass. 
                 Kommentar:
 Det burde det hete serviceavgift i stedet for bryggeleie. Det ble videre      litt diskusjon tilknyttet utestående fordringer.
                 Vedtak:  Styrets forslag til budsjett enstemmig godkjent.

Sak 9.  Vedtektsendringer.
            Styrets forslag til endringer ble gjennomgått av Arne A.
            §1.       Navn - beliggenhet - formål.
                        1. Virksomhetens navn er Melbu Båtforening.
                        2. Virksomheten ligger i Hadsel kommune med adresse 8459 Melbu
                        3. Virksomheten har til formål å samle båtinteresserte og å ivareta medlemmenes felles interesser for båter, havneanlegg, oppstillings-plass for bobiler, fri
                            ferdsel på sjøen m.m.

            §5.       Medlemskontingent /bryggeleie.
                        Medlemskontingenten/bryggeleia fastsettes av årsmøtet.
                        Medlemsåret regnes fra 01.01. til 31.12. Medlemskontingenten/bryggeleia
                        betales innen 31.05. Dersom Melbu Båtforening må sende ut betalings-påminnelse, blir det tilleggsavgift per gang. Medlemmer som ikke har betalt
                        medlemskontingent/bryggeleie innen 01.07., strykes som medlem i foreningen og båt må fjernes fra havna.

            §8.       Småbåtslipen.
                        Småbåtslipen eies og drives av Melbu Båtforening. ………..

            §9.       Oljeanlegget.
                        Oljeanlegget eies og drives av Melbu Båtforening. ……….

            Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 10. Innkomne saker.
              Ingen saker.

Sak 11. Valg 2016.
             Rolf-Jørgen Jenssen gikk gjennom valgkomiteens forslag funksjon for funksjon:
             Leder              1 år                             Arne Martin Andersen
             Nestleder        2 år                            Jan Steffensen
             Sekretær         1 år                            Thor Iversen
             Kasserer          2 år                           Ivar Utbjør (på valg 2017)
             Styremedlem  2 år                             Rolf Jørgen Jenssen (på valg 2017)
             Styremedlem  1 år                             Per Tekle
             Styremedlem  1 år                             Geir Martinussen
             Varamedlem  1 år                              Ivan Ellingsen
             Havnesjef        1 år                            Per Tekle
             Oppsynsmann A- brygga                   Geir Sigurd Nilsen
             Oppsynsmann B-brygga                    Kyrre Kristiansen
             Oppsynsmann C-brygga                    Arnold Finstad
             Oppsynsmann D-brygga                    Trygve Torbjørnsen
             Oppsynsmann Gjestebrygga              Terje Jørgensen
             Havnevert                                            Sten Arild Pedersen
             Dugnadsledere                                    Geir Martinussen og Rune Andersen
             Materialforvalter og assistent              Glenn A. Andersen og Bård Jensen
             Oppfølging av el. anlegg                      Svein Larsen og Atle Valen
             Oljeanleggsleder og assistent             Sten Arild Pedersen og Thor Iversen
             Teknisk drift oljeanlegget                     Ola Steimoeggen og Rolf Jørgen Jenssen
             Slipansvarlig                                        Kjell Barosen
             Slipassistenter                                    Odvar Strand, Bjørn Kristiansen, Arne Johansen
             Revisor                                               Sture Henrik Hanssen
             Web-master                                       Bjørn Haug (Bjørn Eide supplerer med stoff til hj.sida)
             Valgkomite                                         Bjørn Eide, Raymond Nordgård + 1 repr. fra styret.

 

              Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig godkjent.

 ____________________                         _____________________              ____________________

Bjørn Haug (s)                                       Svein Christoffersen (s)                    Jan Petter Morfjord (s)

 

Referent:              Thor Iversen 21.03.16