Medlemsmøte for Melbu Båtforening 18.10.17 kl.18 i Sjøtun.                                        
   40 medlemmer var til stede.                                                                                                   

   Arne ønsket velkommen og refererte kveldens saksliste samtidig som han lovte litt romslig kaffepause til en god prat rundt bordene.

   Sak 1.  Servicehuset (Sjøtun) – orientering.                                                                                
   a. Kostnad. Arne forklarte at alt av regninger var betalt og at utgiftene så langt var litt høyere enn budsjettert.
   Her ble det spørsmål om hvor mange dugnadstimer som var brukt, uten at Arne kunne tallfeste dette.
   Kan dugnadsinnsatsen legges til egenkapitalen? Til dette svarte Arne at dette kom til uttrykk i husets forsikringssum.  
   b. Gulv på loftet. Mbf har i dag et arkiv i samfunnshuset. Dette skal flyttes og er tenkt lagret på loftet, fortalte Arne.                                                                                         
   c. Utleie av Sjøtun v/ Jan. Han orienterte om husstyret og gikk gjennom Sjøtuns reglement for utleie,
   samtidig mente han reglementet burde justeres etter en tids bruk (bl.a. vasking etter arrangement).
   Det ble også presisert at Sjøtun leies ut til Mbf medlemmer. Videre ble det diskusjon om låsing av dørene til dusjene og toalett. 

   Sak 2.  Orientering om drifta av Mbf så langt i år.                                                                   
   a. Økonomi per 01.09.17. Foreningen har sunn økonomi, campingen har økt besøk, slipen har satt opp 40 båter og salget av
   diesel/bensin har økt betydelig i år.                
   b. Utleie av grusdepot. Det er gjort skriftlig avtale med Schjelderup Maskin AS om lagring av grus mot en årlig godtgjørelse til Mbf.                                                                                              
   c. Status dugnad. Noen mangler fortsatt timer.

   Sak 3. Handlingsplanen for 2017 gjennomgått.                                                                                      
   Strømsystemet på kaiene må sees på.                                                                         
   Slipen – ei skinne ute i sjøen må skiftes. Den må bringes til slipen i høst og skiftes ved stor fjære til vinteren.                                                                                            
   Nytt båt-utsett – utsatt.                                                                                        
   Flere leidere på kaiene – litt diskusjon/store kostnader – ingen konklusjon.      
   Kaifront med kran – store kostnader/det må utarbeides kostnadsoverslag.

   Sak 4.  Fremtidsplaner – diskusjoner.                                                                                       
   Ta vare på det vi har.                                                                                  
   Medlemsavgiften – begge kjønn bør være med. Her ble tidligere arr. komiteer nevnt.  
   Havneverten – ny person/ kanskje to personer må ansettes.                                      
   Betalingsløsning for campingen: Go – marin/i natur/kortautomat ble omtalt. Styret bør finne fram til best mulig løsning og prisene justeres før neste sesong.              
   Det er underskrevet kontrakt med Trollfjord Nett tilknyttet internett og kameraovervåking i Småbåthavna/campingen.
   Det settes opp flere overvåkings- kamera i havna.                                                                                                       
   Det settes opp steiner på Gressholmen for å unngå unødig «tull – kjøring».

   Sak 5.  Eventuelt.                                                                                                                      
   Svein Larsen fortsatte med temaet Galvanisk strøm. Denne gang gikk han gjennom en artikkel med følgende overskrift:
   Strøm i båt og behov for beskyttelse mot galoperende tæring på kaianlegg og båter ved Milde båtlags Havneanlegg.

 

   Arne takket for godt oppmøte og ønsket vel hjem.

   Referent: Thor Iversen 19.10.17