VEDTEKTER FOR MELBU BÅTFORENING
(Vedtatt på årsmøtet 15.03.17, endringer merket med blått)

 §1.  Navn – beliggenhet – formål
1) Virksomhetens navn er Melbu Båtforening.
2) Virksomheten ligger i Hadsel kommune med adresse 8459 Melbu.
3) Virksomheten har til formål å samle båtinteresserte og å ivareta medlemmenes felles interesse for båter, havneanlegg, oppstillingsplass for bobiler, fri ferdsel       på sjøen m.m.

§2.  Medlemskap
Foreningen står åpen for alle båtinteresserte. Medlemskap søkes ved henvendelse til styret.

§3. Styret
Foreningen har et styre på fem medlemmer. Leder, nestleder, kasserer, sekretær og ett styremedlem, samt to varamedlemmer.
Styret skal:
1)   Holde møte når leder bestemmer eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det. Vedtak kan fattes når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Ved  
      stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
2)   Iverksette årsmøtevedtak.
3)   Påse at foreningen har tilfredsstillende regnskaps- og budsjettrutiner, og har forsvarlig økonomistyring.
4)   Representere foreningen utad på en god måte.

§4.  Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.
På årsmøtet skal følgende behandles:
1)      Årsberetninger og rapporter fra komiteer.
2)      Regnskaper, handlingsplan, budsjetter, fastsettelse av kontingenter, slippleie, bryggeleie samt innløsningssum for andeler.
3)      Valg av leder. Leder velges hvert år av årsmøtet.
4)      Valg av styremedlemmer. Av styremedlemmene er nestleder og sekretær på valg ett år, kasserer og styremedlem på valg neste år. Funksjonstiden for                  
styremedlemmene er to år. Alle styremedlemmene velges særskilt.
 5)     Valg av 1. og 2. vararepresentant til styret. Disse har funksjonstid ett år.
 6)     Styret foreslår for årsmøtet en valgkomité på 2 medlemmer og utpeker et styremedlem. Funksjonstid 1 år.
 7)     Valg av revisor. Funksjonstid ett år
 8)     Valg av komiteer. Ved samtlige valg har de fratredende rett til å frasi seg gjenvalg for like lang tid som de har fungert.
 9)     Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innlevert styret senest ei uke før årsmøte.
10)    Medlem kan møte med skriftlig fullmakt. Ingen kan avgi mer enn en stemme på årsmøtet.

§5.  Medlemskontingent/bryggeleie.
Medlemskontingenten/bryggeleia fastsettes av årsmøtet.
Medlemsåret regnes fra 01.01. til 31.12. Medlemskontingenten/bryggeleia betales innen 31.05. i medlemsåret. Dersom Melbu Båtforening må sende ut betalingspåminnelse, blir det tilleggsavgift per gang. Medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent/bryggeleie innen 01.07., strykes som medlem i foreningen og båt må fjernes fra havna. Når to eller flere personer har andel i en båt med havneplass, skal samtlige eiere være medlem av Melbu Båtforening.

§6.  Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis styret eller minst 1/10-del av medlemmene skriftlig forlanger det. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst en ukes varsel.

§7.  Melbu Småbåthavn
1)   Andelsregister:
Styret ajourfører fortløpende andelsregister. Registret skal inneholde navn på andelshaver, når tid andelen er betalt, andelssum, båtplassbredde og brygge- og båtplassnummer. Kun medlemmer av Melbu båtforening kan kjøpe andel.
2)   Leie/utlån av båtplass:
Andelshaver har ikke rett til utleie/utlån ut over 14 dager. Leien betales direkte til andelshaveren. Den som leier båtplass ut over 14 dager, må være medlem i Melbu Båtforening. For leie ut over 14 dager skal det skrives kontrakt mellom andelshaver, Melbu Båtforening, leier og leien betales til Melbu Båtforening.
3)   Overdragelse:
Andelen kan kun overdras til slektning i rett opp eller nedstigende linje etter behandling og godkjenning av styret. Vedkommende må være medlem av Melbu Båtforening.
4)   Salg av båt med plass:
      Ved salg av båt med plass i bryggeanlegget, kan plassen følge båten.  Slikt salg skal godkjennes av styret.
5)   Innløsning av andeler:
       Styret har rett til å kreve innløsning av andelen i følgende tilfeller:
a)    Dersom medlemskapet i Melbu Båtforening opphører
b)    Dersom andelshaver ikke har hatt egen båt i båtplassen over et tidsrom på 3 år.
c)    Ved manglende betaling av bryggeleie og dugnad.                                                                         
d)    Dersom andelshaveren overtrer de regler som er fastsatt for disponering av båtplassen eller ordensregler som er   fastsatt for båthavna. Innløsning av      
       båtplass besluttes først etter at vedkommende ved brev er gitt en frist på en måned til å bringe forholdet i orden. Avgjørelsen kan innankes til årsmøtet. En  
       andelshaver kan kreve at styret innløser andelen etter den sum årsmøtet har fastsatt forutsatt at andelshaver har betalt inn den evt. regulerte summen som          årsmøtet har vedtatt. Styret har ikke plikt til å foreta innløsning dersom det ikke er interessenter til båtplassen. Dersom båtplassen ikke er solgt innen 2 år, og        dersom økonomien i Melbu Båtforening tilsier det, skal båtplassen innløses. 
 
§8.  Småbåtslippen
Småbåtslippen drives av og eies av Melbu Båtforening. Medlemmene skal prioriteres. Slippen drives av en komité bestående av slippformann og assistenter. Komiteen velges av årsmøtet for ett år om gangen. Slippleie fastsettes av årsmøtet.

§9.  Oljeanlegget
Oljeanlegget drives og eies av Melbu Båtforening. Oljeanlegget skal drives av en person med vara som velges av årsmøtet.

§10.  Utmelding
Utmelding av foreningen må skje skriftlig innen utgangen av medlemsåret.

§11.  Endring av vedtekter.
Disse vedtekter kan bare endres på ordinært årsmøte med 2/3 dels flertall av de fremmøtte medlemmer.

§12.  Regler for bruk av fortøyningsbryggene i Melbu Småbåthavn.
Bryggene er et fellesanlegg som eies av andelshaverne og Melbu Båtforening. Bryggene krever tilsyn og vedlikehold. En forutsetning for at alle skal ha nytte og glede av anlegget, må være at alle følger vedtatte regler og det pålagte dugnadsarbeidet. Dette betyr likevel ikke at handikappede medlemmer med dårlig helse og eldre skal utelukkes fra å kjøpe bryggeplass. Båtforeningens havnesjef er kontaktperson for anlegget. Ved skader, klager, opplysninger og spørsmål er det han det skal tas kontakt med.
1)    Det påhviler enhver båteier å rette seg etter pålegg som er gitt av styret eller kontaktperson (havnesjef/bryggeoppsyns-
       mann) valgt av styret.
2)   Det tillates ikke å legge bredere båt i bryggeplassen enn det er kjøpt andel for. Andelen skal minst tilsvare båtens største bredde + 1 meter. (Dette gir at    
      minste avstand mellom utliggerne blir: Båtens største bredde + 2 x 25 cm)
 3)  Styret kan, i samråd med andelshaver, benytte ubrukte båtplasser til omplassering av utsatte båter i perioden oktober til mars. Dersom andelshaver tenker å       ta plassen i bruk, må styret vike sin rett.
 4)   Det er ikke tillatt å foreta forandringer på selve bryggene og utliggerfestene, som feste av innretninger, boring, skruing i treverket eller beslagene.
 5)   Det må ikke gjøres inngrep i fortøyningene av flytebryggene uten samråd med båtforeningens havnesjef.
 6)   Dersom bryggene blir påført skader, skal den som forårsaker skaden straks utbedre den og informere båtforeningens havnesjef som skal godkjenne    
       utbedringen.
 7)   Det er strengt forbudt å henlegge eller lagre gjenstander av enhver art på bryggene. Slike gjenstander blir uten varsel fjernet fra bryggene på vedkommende        leiers regning.
 8)   a) Båteier skal påse at egen båt er forsvarlig fortøyd og avfendret.
        b) Det skal brukes stramme fjærende fortøyninger både akter, baug og stramme fjærende spring tilpasset båten  størrelse. Størst mulig belastning inn mot               hovedbrygga. Fortøyningene festes direkte til utriggerne uten bruk av sjakkel/kause.
        c) Styret (v/bryggeoppsynsmann/havnesjef) kan pålegge større båter å bruke fjærende baug-/hekktamp i vinterhalvåret.
        d) Båtplasser/båser der båten blir tatt på land om høsten, skal båteier ytterst mellom utriggerne sette stamt tau med gummidemper for å unngå for stor      
            belastning fra nærliggende båter.
        e) Ingen deler av båten, eller dens utrustning, skal gå innover bryggene til hinder for fri ferdsel.
        f) Alle båter skal være forsikret.
 9)   Om vinteren skal hver enkelt båteier sørge for å holde bryggen ren for snø og is foran egen båtplass. Dette gjelder selv om båten ikke ligger i plassen.    
       Manglende vintervedlikehold kan i likhet med dugnad føre til at medlemmet må betale for sitt fravær.
10)  Det tillates ikke større fart enn 3 knop i småbåthavna.
11)  Portene skal til enhver tid være lukket og låst. Dette gjelder uansett hvor lenge en skal oppholde seg på bryggen og om det er folk på bryggene eller i    
        båtene når man kommer eller går.
12)  Det er absolutt forbudt å tømme septik, fiskeavfall eller foreta sløying som går ”over ripa” i Småbåthavna. Dette innebærer at en hver form for forurensing    
       må unngås. (Jfr. Lov om havnevesen §24. Forurensning av havner og farvann).

§13. Retningslinjer for Havnesjef
1)      Retningslinjene er underordnet Melbu Båtforenings vedtekter.
2)      Havnesjefen skal føre tilsyn med foreningens havneanlegg. Dette omfatter bryggene, bølgedemperen, oljeanlegget, foreningens egne og leide bygninger    
         og slippen og har det overordnede ansvar i havna.
3)      Havnesjefen sørger for at vannet på bryggene og  i slipen er åpent 01.05. – 15.10, at vimplene er oppe 01.06. – 01.09., at blomsterkasser, bord og benker  
         er utplassert 15.05. – 01.10., at lyset på bryggene er avslått 01.05. – 01.09., at panelovner i verktøybua, Sjøtun og vinsjhus er tilkoblet 01.10. – 01.05. og at          flaggene heises på offentlige høytidsdager i sommerhalvåret.
4)      Havnesjefen påser at brukere av anlegget retter seg etter foreningens vedtekter og regler for godt sjømannskap.
5)      Havnesjefen bistår bryggeoppsynsmann når det gjelder ettersyn av båtenes fortøyninger.
6)      Havnesjefen bistår gjestebåter med å finne midlertidig bryggeplass, får leie nøkkel og praktisk hjelper dem til rette.
7)      Havnesjefen rekvirerer hjelp fra styret/dugnadsleder ved behov.
8)      Havnesjefen kommer med forslag til styret angående behov for årlig vedlikehold og forbedring av anlegget.
9)      Havnesjefen må delta i styremøter ved behov.
10)    Havnesjefen rapporterer til styret uregelmessigheter og pålegg som ikke blir rettet på.
11)    Havnesjefen planlegger flytting av båter som ligger utsatt til i bryggeanlegget før vintersesongen.

§14. Retningslinjer for Bryggeoppsynsmann.
1)      Retningslinjene er underordnet vedtekter i Melbu Båtforening.
2)      Bryggeoppsynsmannens primære oppgave er å holde oppsyn med den tildelte brygge. Med dette menes:
   a)   Holde øye med bryggens fortøyninger.
   b)   Se til, i samarbeid med havnesjefen, at båtene er forsvarlig fortøyd, slik at de ikke påfører brygge eller utliggere ekstra belastning eller skade.
   c)   Se etter skader eller slitasjer på anlegget eller landgang.
   d)   Sørge for at målerskap og vannposter med slanger holdes i orden.
   e)   Påse at anlegget blir brukt etter foreningens vedtekter og påtale brudd på disse. Pålegg som ikke blir etterkommet rapporteres til styret.
    f)   Sørge for at uvedkommende ting ikke blir oppbevart på bryggene eller utliggerne, og at ingen deler av båten, eller dens utrustning går inn over bryggene til          hinder eller fare for fri ferdsel. Ref. ”retningslinjer for bruk av fortøyningsbrygger”.
 3)     Oppsynsmann skal sammen med dugnadsleder eller på eget initiativ kalle sammen folk til dugnad for utbedringer/reparasjoner. Disse skal fortrinnsvis    
         komme fra egen brygge.
 4)     Oppsynsmann skal komme med forslag til styret/dugnadsleder om reparasjoner/utbedringer som kan utsettes til fellesdugnaden.
 5)     Innkjøp og uttak av materiell til reparasjoner avtales med materialforvalter.
 6)     Oppsynsmann skal rapportere snarest til dugnadsleder om utført dugnad. Dette for oversikten av utførte dugnadstimer.

§15. Retningslinjer for materialforvalter.
1)    Retningslinjene er underordnet vedtekter for Melbu Båtforening.
2)    Materialforvalter skal:
  a)  Føre oppsyn med foreningens bygninger og diverse løsøre.
  b)  Påse at bord og benker og annet løsøre blir forsvarlig lagret i vinterhalvåret.
  c)  Påse at foreningens bygninger holdes i orden og blir rengjort etter bruk.
  d)  Kjøpe inn og skifte lyspærer i havneområdet og på bygningene.
  e)  Føre inventarliste over foreningens utstyr så som kjettinger, sjakler, verktøy og annet utstyr til bruk under dugnadsarbeid.                        
   f)  Hver høst (september) og vår (mars) sammen med dugnadsleder og styret gjennomgå beholdningen av utstyr og vurdere behovet for nyinnkjøp og forestå          dette.
 3)   Materialforvaltervervet forutsetter nært samarbeid med styret og dugnadsleder.
 4)   Materialforvalter møter i styremøter ved behov.

 §16 Retningslinjer for havnevert.
  1)    Snakke med besøkende og legge til rette for disse.
  2)    Tømme kassene på bobilcampingen, gjestekaia og båtutsettet ved Rema ved jevne mellomrom. Konvoluttene/pengene leveres kasserer.
  3)    Sørge for at det finnes betalings – konvolutter både til bobilcampingen og gjestekaia.
  4)    Påse at søppelkonteiner tømmes og at gjesteplassene er ryddige.
  5)    Havneverten utfører oppgavene sine iført vest med følgende påskrift:                       
         Foran: Havnevert                      
         Bak: Melbu Båtforening   Havnevert
                                                                    
§17. Regler for dugnadsordningen i Melbu Båtforening.
   1)    Eie av andel medfører dugnadsplikt.
   2)    Vanlig medlemskontingent samt avgift for bryggeplass er dugnadsordningen uvedkommende.
   3)    Foreningens årsmøte fastsetter antall dugnadstimer samt timepris for ikke utførte dugnadstimer.
   4)    Innbetaling for ikke utført dugnadstimer tilfaller foreningen.
   5)    Dugnadsordningen forutsetter at styret oppnevner en dugnadsleder som har det overordnede ansvar – i samarbeid med    styret – for fordeling av  
          arbeidsoppgaver, til å skaffe gruppeledere og fordele folk til arbeidsoppdrag.
   6)     Det presiseres at det enkelte medlem også selv er ansvarlig for å holde seg informert dugnader.
   7)     Praktisk gjennomføring av inn/utbetaling etter disse reglene tilligger styret ved kassereren.
   8)     Timeregnskapet følger medlemsåret. Det forutsettes at gruppelederne – ved sesongens slutt – konfererer med hvert enkelt gruppemedlem slik at feil i  
            timetall e. l. ikke oppstår. Jfr. for øvrig pkt. 6.
   9)     Det tilligger styret å bestemme om noen skal fritas for dugnadsplikt med bakgrunn i andre belastede arbeidsoppgaver i foreningen.

 §18. Vedtekter og regler for småbåtslippen.
   1)    Disse regler er underordnet lover og vedtekter for Melbu Båtforening.
   2)    Disse vedtekter kan bare endres på ordinært årsmøte med 2/3 flertall av frammøtte medlemmer.
   3)    Småbåtslippen eies av Melbu Båtforening. Småbåtslippen skal i størst mulig utstrekning betjene foreningens medlemmer.
   4)    Dersom slippen har kapasitet skal båter som ikke er tilsluttet foreningen få muligheter for slippsettingen.
   5)    Generalforsamlingen/årsmøtet fastsetter pris på slippsetting for 1 år om gangen.
   6)    Uvedkommende har ikke lov å oppholde seg i slippen mens slippsett/utsett pågår.
   7)    Erklæring vedrørende ansvar skal foreligge fra båteier før slippsett.
   8)    Slippformannen bestemmer tidspunkt for slippsett/utsett og leder arbeidet på slippen. Båteiere og andre må følge de sikkerhetsbestemmelsene  
          slippformann finner nødvendig.
   9)    Slippformannen og assistentene påser at enhver båteier ikke levner skrot/søppel i slippen og at slippen til enhver tid er ryddig.
   10)  Formannen fører oversikt på fastsatt skjema over dato for slippsett, båteiers navn, båtstørrelse, beløp og navn på de som har deltatt i arbeidet. Kopi av  
          ”slippskjema” leveres kasserer minst en gang per mnd.
   11)  Båter som har fått undervannsskader/lekkasjer bør ha fortrinnsrett til slippsett (slippformannen vurderer).
   12)  Slippformannen rapporterer skader/uhell på eller i slippen til styret.
   13)  Slippsetting i sesongen 15.04. – 15. 08. vil for plastbåter ha maksimum 3 døgns varighet, og for trebåter 4 døgns varighet. Hvis det på grunn av  
          værmessige forhold er behov for utvidet tid, må det vurderes i det enkelte tilfelle. For andre forhold betales den døgnleie som er fastsatt av årsmøtet.
   14)  Slipformannen er ansvarlig for at nødvendig driftsvedlikehold blir utført i slipen (smøring, rydding, etc.).